GRUPA TRIALOWA WYMAGANIA

CORE GRUPA

Core grupa nastawiona jest na „end-game content” i uzyskiwanie wysokich wyników w rankingach, a więc wymagania są większe niż do dołączenia do gildii.
§ 1. Do Core Grupy może przystąpić każdy kto spełni poniższe wymagania:

a) Minimum 1200 CP
b) Znajomość podstawowych mechanik rządzących grą i doświadczenie w instancjach (4 os.) na poziomie „Veteran”
c) Znajomość swojej (głównej) roli (DD, Healer, Tank) i klasy
d) Dostępność minimum 2 (określone przez raid leader’a) dni w tygodniu
e) Komunikator Discord
f) Wymagane przez nas Addony

§ 2. Wymagana jest chęć nauki oraz samodoskonalenia się.
§ 3. Nieuzasadniona nieobecność przez 2 tygodnie może skutkować wydaleniem z Core Grupy – nie jest to jednoznaczne z wydaleniem z gildii.
§ 4. Warunkiem członkostwa w Core Grupie jest pierwszeństwo Trialowania – rezerwujemy sobie czas w taki sposób aby nie kolidował on z jakimikolwiek innymi aktywnościami (w tym trialowaniem z innymi grupami) w naszej lub jakiekolwiek innej Gildii.
§ 5. Wymagane jest, aby wszelkie spóźnienia w dni progresowe były zgłaszane – jest to tylko gra, ale szanujmy pozostałe osoby z Core Grupy które na was czekają